Verokonsultointi Kari Kurkioja

Kun tarvitset kokenutta ja luotettavaa valmistevero- ja tulliasiantuntijaa

Osaamisalaani ovat tullitoimintaan sekä valmiste- ja energiaverotukseen liittyvät asiat

Tullipalvelut

 • Avus­ta­minen tul­li­tar­kas­tuk­sissa, oikai­su­ha­ke­muk­sissa ja tullivalituksissa.
 • Pol­ku­myyn­ti­tul­li­pro­ses­sissa avustaminen.
 • Avus­ta­minen tul­li­suun­nit­te­lussa toi­minnan muutos- tai aloitustilanteissa.
 • Avus­ta­minen tul­li­lupien ja sitovien tie­tojen hakemisessa.
 • Yri­tyksen tul­li­pro­sessin auditointi.
 • Tavaran alku­perään, tul­lausarvoon sekä tul­li­ni­mik­keisiin liit­tyvät pro­sessit ja suunnittelu.
 • Tul­li­toi­mintaan liit­tyvät kehi­tys­hankkeet ja niissä avustaminen.
 • Rää­tä­löidyt tullikoulutukset.
 • Asiakkaan avus­ta­minen asioin­nissa tul­li­vi­ran­omaisen kanssa.

Valmiste- ja energiaveroasiat

 • Avus­ta­minen val­mis­te­ve­ro­tar­kas­tuk­sissa, oikai­su­ha­ke­muk­sissa ja valituksissa.
 • Avus­ta­minen val­mis­te­ve­ro­tusta kos­kevien ennak­ko­rat­kai­sujen ja luo­tet­tavien viran­omais­tul­kin­tojen hakemisessa.
 • Avus­ta­minen val­mis­te­ve­ro­lupien hakemisessa.
 • Osal­lis­tu­minen asian­tun­tijana yri­tyksen val­miste- ja ener­gia­ve­ro­tusta kos­keviin kehityshankkeisiin.
 • Avus­ta­minen eri­laisten val­miste- ja ener­gia­veroa kos­kevien palau­tus­ha­ke­musten laadinnassa.
 • Avus­ta­minen uuden tai toi­min­taansa muut­tavan yri­tyksen val­mis­te­ve­ro­pro­sessin suun­nit­te­lussa ja pro­sessien käyttöönotossa.
 • Avus­ta­minen Tax Policy –hank­keissa.
 • Rää­tä­löidyt val­miste- ja energiaverokoulutukset.
 • Asiakkaan avus­ta­minen asioin­nissa val­mis­te­ve­ro­vi­ran­omaisen kanssa.

Ota yhteyttä