Kuka olen

Tulli-, valmistevero- ja energiaveroasiantuntija vuosikymmenten kokemuksella

Olen kokenut ja luo­tettava tulli-, val­mis­tevero- ja ener­gia­ve­ro­asian­tuntija. Koke­musta minulla on noin kuuden vuoden ajalta Tul­li­hal­lin­nosta tulli- ja valmisteverotarkastajana.

Olen lisäksi toi­minut Big 4-yhtiöissä Suo­messa tulli-, val­mis­tevero- ja ener­gia­ve­ro­asian­tun­tijana yli 23 vuotta. Minulla on myös jonkin verran huo­linta-alan koke­musta. Kaiken kaik­kiaan minulla on noin 30 vuoden kokemus tästä vero­tuksen osa-alu­eesta sekä hyvät kon­taktit yri­tyksiin ja viran­omaisiin. Kou­lu­tuk­seltani olen KTM.

Toimin yksi­tyisenä vero­asian­tun­tijana, joka tarjoaa pal­ve­luitaan lähinnä Suo­messa tapah­tuvaan toi­mintaan liittyen. Tapaus­koh­tai­sesti voin avustaa myös ulko­maan­toi­min­tojen tulli- ja valmisteveroasioissa.

Palvelualueenani on koko Suomi

Ase­ma­paikkani on Lem­päälä, josta siirryn tar­vit­taessa pala­veriin sinne, minne sovitaan. Myös kaikki säh­köinen yhtey­denpito sovi­tulla tavalla käy. Yhtey­den­pi­to­kieleni ovat suomi ja englanti.

Ota roh­keasti yhteyttä ja kerro ongelmasi tai aja­tuksesi, niin kat­sotaan voinko auttaa. Autan mie­lelläni ja koen, että asia­kas­yri­tyksen saama kon­kreet­tinen hyöty minun kauttani on tärkeä työni motivaattori!